Προστασία προσωπικών δεδομένων

ENHMEΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που ισχύει από την 25η/5/2018.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της λειτουργίας της εταιρίας μας ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ A.E. με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) αρ. 679/2016 (GDPR), που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας «ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ A.E.» έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής των διαδικασιών για την συλλογή και αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, περιορίζοντας τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τηρώντας κωδικούς ασφαλείας για την προστασία τους.

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, περιοριζόμενη μόνο στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, που απαιτούνται για να είναι εφικτή η επικοινωνία με αυτούς, με σκοπό την ενημέρωση τους για τη λειτουργία της Εταιρίας, την προβολή των προϊόντων της, τυχόν προωθητικές ενέργειες, καθώς και τα στοιχεία που θα απαιτηθούν για την σύναψη μεταξύ τους εμπορικών συμβάσεων.

Οι υπάλληλοί μας επεξεργάζονται και αρχειοθετούν τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας, διασφαλίζοντας την νομιμότητα της επεξεργασίας, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Αρχειοθετούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών της Εταιρίας.

Β. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτους, για εκμετάλλευση ή περεταίρω επεξεργασία.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, όταν απαιτηθεί εκ του Νόμου να συμμορφωθούμε με την φορολογική νομοθεσία.

Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας συλλέγει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email των πελατών της, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων, με τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών μόνο για τους καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Οι υπάλληλοί μας αρχειοθετούν και χειρίζονται τα δεδομένα των πελατών μας και τηρούν αυτά σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, με σκοπό οι πελάτες να ενημερώνονται όποτε απαιτείται σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, τα νέα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες κ.λ.π. Ενεργούν πάντα με προσοχή και εχεμύθεια, εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών για την διασφάλιση του απορρήτου και την επεξεργασία με ασφάλεια των δεδομένων που τηρούν, με σκοπό την προστασία τους από τυχαία, ή αθέμιτη καταστροφή απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, ή πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία αυτών.

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα στοιχεία των πελατών σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της Εταιρίας μας μαζί τους. Όταν δεν υπάρξει συναλλαγή ή συνεργασία, τα δεδομένα τηρούνται στο Αρχείο μας για διάστημα πέντε ετών από την συλλογή τους. Καταστρέφουμε δε αυτά μετά την πάροδο των πέντε ετών χωρίς περαιτέρω γνωστοποίηση.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένωνμπορεί κάθε στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ώστε να μπορεί:

  • Να λαμβάνει γνώση των στοιχείων του, σε σχέση με την επεξεργασία που δέχονται και τον σκοπό για τον οποίο διατηρούνται από την εταιρία μας.
  • Να ζητάει διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων του, στην περίπτωση που αυτά είναι ελλειπή ή λανθασμένα.
  • Να ζητάει περιορισμό επεξεργασίας αυτών, σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, αλλά δεν επιθυμεί την διαγραφή.
  • Να ζητάει ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν τα δεδομένα του από τα αρχεία της εταιρίας μας.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων του, το υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην «ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ A.E.», που είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει νέα στοιχεία, να ενημερώνει, να αλλάζει, ή να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια, πάντα εντός του υπάρχοντος ή μελλοντικά τεθέντος νομικού πλαισίου.

This will close in 0 seconds